دانشکده مهندسی صنایع- اسامی دانشجویان دکتری روزانه
اسامی دانشجویان دکتری روزانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

« اسامی دانشجویان دکتری »

 

ردیف

نام خانوادگی

  نام

  شماره دانشجویی   گرایش

  email

  وضعیت دانشجو

فارغ التحصیل در حال تحصیل
۱ خالقی   غلامحسین  ۸۷۸۷۲۰۰۹   سیستم و بهره وری

  g.khaleghiiust.ac.ir

*
۲ مهتدی   محمد مهدی  ۸۷۸۷۲۰۲۷   سیستم و بهره‌وری

  mehdi_mohtadiyahoo.com

*
۳ مندآبادای عطیه بورونی  ۸۸۸۷۳۰۳۶   اقتصادی اجتماعی

bourounigmail.com

*
۴ لکزایی علی  ۸۸۸۷۲۰۲۱   سیستم و بهره‌وری

alakzaeegmail.com , alakzaeeeng.usb.ac.ir

*
۵ رحیمی مقدم محمد  ۸۸۸۷۳۰۵۴   اقتصادی اجتماعی

mrm۵۷۳yahoo.com

*
۶ کارآموزیان آیت ا..  ۸۹۸۷۱۰۰۹   مهندسی صنایع

a_karamouzianind.iust.ac.ir

*
۷ جعفریان مقدم احمدرضا  ۸۹۸۷۲۰۰۶   سیستم و بهره‌وری

ahmadreza.jafariangmail.com

*
۸ نوروزی غلامرضا  ۸۹۸۷۲۰۹۶   سیستم و بهره‌وری

Norouzi_۸۳yahoo.com

*
۹ حسن زاده سعید  ۸۹۸۷۲۰۵۱   سیستم و بهره‌وری

 

*

۱۰ پیری مرتضی  ۸۹۸۷۲۰۶۹   سیستم و بهره‌وری

 

*

۱۱ صنعتی غلام محمد  ۸۹۸۷۲۱۰۴   سیستم و بهره‌وری

 

*

۱۲ موسوی سیدجلال  ۸۹۸۷۲۰۸۷   سیستم و بهره‌وری

 

*

۱۳ صادقی هیبت ا..  ۸۹۸۷۱۱۱۶   مهندسی صنایع

sadeghi_haibatyahoo.com

*

۱۴ بانگیان تبریزی بهزاد ۹۰۸۷۱۰۰۱   مهندسی صنایع

behzad_bankianyahoo.com

*

۱۵ تاکی پیمان ۹۰۸۷۱۰۰۲   مهندسی صنایع

peymantakigmail.com

*

۱۶ آقامحمدعلی کرمانی مهرداد ۹۰۸۷۱۰۰۵   مهندسی صنایع

m_kermani_۸۰۰yahoo.com

*

۱۷ موسوی طباطبائی سید رضا ۹۰۸۷۱۰۰۶   مهندسی صنایع

sr.tabatabaeiyahoo.com

*

۱۸ گرامی فرزاد ۹۰۸۷۱۰۰۷   مهندسی صنایع

geramiiust.ac.ir

*

۱۹ فتح اله بیاتی محسن ۹۰۸۷۱۰۱۰   مهندسی صنایع

mohsenfbayatigmail.com

*

۲۰ نکته دان آزاده ۹۰۸۷۱۵۰۲   مهندسی صنایع

a_noktehdaniust.ac.ir

*

۲۱ تقی زاده کاوه ۹۰۸۷۲۰۰۱   سیستم و بهره‌وری

zehdarakhtgmail.com

*

۲۲ صعودی اسیه ۹۰۸۷۲۰۰۲   سیستم و بهره‌وری

asie.soudiyahoo.com

*

۲۳ شیخ ابو مسعودی عباس ۹۰۸۷۲۰۰۳   سیستم و بهره‌وری

a_sh_eduyahoo.com

*

۲۴ دزفولی مصطفی  ۹۰۸۷۲۰۰۴   سیستم و بهره‌وری

mostafadezfuliyahoo.com

*

 

۲۵ کاظمی سیدمحمدمهدی ۹۰۸۷۲۰۰۵   سیستم و بهره‌وری

sm_kazemiiust.ac.ir

*

۲۶ چگنی مجید ۹۰۸۷۲۰۰۶   سیستم و بهره‌وری

chegeni۱۳۴۹yahoo.com

 *

۲۷ سلامت وحیدرضا ۹۰۸۷۲۰۰۷   سیستم و بهره‌وری

v_salamatiust.ac.ir

*

 

۲۸ باقری فرنوش ۹۰۸۷۲۰۰۸   سیستم و بهره‌وری

fbagheriiust.ac.ir

*

۲۹ آزادان شهرزاد ۹۰۸۷۲۵۰۱   سیستم و بهره‌وری

shahrzad_az۷yahoo.com

*

 
۳۰ خسروجردی قاسم ۹۰۸۷۳۰۰۲   اقتصادی اجتماعی

khosrojerdi۶۳yahoo.com

 

*

۳۱ وحیدی منفرد امین ۹۰۸۷۳۰۰۳   اقتصادی اجتماعی

amin.vahidigmail.com

*

 
۳۲ معین زاده پوریا ۹۰۸۷۳۰۰۴   اقتصادی اجتماعی

pooriamoeinzadehgmail.com

*

۳۳ بانک مائده ۹۰۸۷۳۰۰۵   اقتصادی اجتماعی

m_bank_bsyahoo.com

*

۳۴ وحیدی منفرد حسین ۹۰۸۷۳۰۰۶   اقتصادی اجتماعی

h_vahidiiust.ac.ir

*

۳۵ باغستانی حمیده ۹۰۸۷۳۵۰۱   اقتصادی اجتماعی

hbaghestanyyahoo.com

*

 
۳۶ حسینی سیدفرزاد ۹۱۸۷۱۰۰۱   مهندسی صنایع

sf.hoseini۸۸gmail.com

*

 
۳۷ حمیدی محمدرضا ۹۱۸۷۱۰۰۲   مهندسی صنایع

mr_hamidiind.iust.ac.ir

*

۳۸ سلیمانی سه دهی مجتبی ۹۱۸۷۱۰۰۴   مهندسی صنایع

soleimani.sciencegmail.com

*

 
۳۹ صبوری علی ۹۱۸۷۱۰۰۵   مهندسی صنایع

saboury.iemgmail.com

*

۴۰ محمدی بابک ۹۱۸۷۱۰۰۶   مهندسی صنایع

mohammadi_bind.iust.ac.ir

 

*

۴۱ گرجی آشتیانی میلاد ۹۱۸۷۱۰۰۷   مهندسی صنایع

gorji.miladgmail.com

*

 

۴۲ نعمت الهی محمد رضا ۹۱۸۷۱۰۰۹   مهندسی صنایع

mr.nematollahiyahoo.com

*

۴۳ فروزنده محمد ۹۱۸۷۱۰۱۰   مهندسی صنایع

bmohammad۲gmail.com

*

 
۴۴ کوشا مهدی ۹۱۸۷۱۵۰۱   مهندسی صنایع

koosha.mehdigmail.com

*

 
۴۵ نوروزی امیر ۹۱۸۷۱۵۰۲   مهندسی صنایع

a.noroozi_mscieyahoo.com

*

 
۴۶ فهیمی کاوه ۹۱۸۷۲۰۰۱   سیستم و بهره‌وری

kavehfahimiyahoo.com

*

 

۴۷ مسگری ایمان ۹۱۸۷۲۰۰۲   سیستم و بهره‌وری

imesgariiust.ac.ir

*

۴۸ واعظی نژاد علی ۹۱۸۷۲۰۰۴   سیستم و بهره‌وری

alivaezinejadgmail.com

*

۴۹ ضرغامی حمیدرضا ۹۱۸۷۲۰۰۵   سیستم و بهره‌وری

zarghamiiust.ac.ir

*

۵۰ جنابی شهاب ۹۱۸۷۲۰۰۶   سیستم و بهره‌وری

jenabiiust.ac.ir

*

 
۵۱ کاظمی راد حشمت اله ۹۱۸۷۲۰۰۷   سیستم و بهره‌وری

h۴azemiradyahoo.com

*

۵۲ ساعی شاهی محمد ۹۱۸۷۲۵۰۲   سیستم و بهره‌وری

mohamad.autchmail.ir

*

۵۳ بابایی محمدحسین ۹۱۸۷۳۰۰۱   اقتصادی اجتماعی

kazem.babaeigmail.com

*

 

۵۴ کریمی سعید ۹۱۸۷۳۰۰۲   اقتصادی اجتماعی

karimi۹۸۶۰gmail.com

*

 
۵۵ کریمی مجد امیرمحسن ۹۱۸۷۳۰۰۳   اقتصادی اجتماعی

amkm۶۵gmail.com

*

۵۶ محمدی دولت ابادی حسین ۹۱۸۷۳۰۰۴   اقتصادی اجتماعی

HOSSEIN.MOHAMMADI.IEGMAIL.COM

*

 

۵۷ بدیعی اقدس ۹۱۸۷۳۰۰۵   اقتصادی اجتماعی

abadieeind.iust.ac.ir

*

 

۵۸ علی احمدی محمدهادی ۹۱۸۷۳۰۰۶   اقتصادی اجتماعی

hadi.aliahmadiyahoo.com

*

۵۹ رمضانی سعید ۹۱۸۷۳۰۰۷   اقتصادی اجتماعی

ramezani.srgmail.com

*

۶۰ خورسندی کریمی سارا ۹۱۸۷۳۵۰۱   اقتصادی اجتماعی

sarakhorsandi۱۳۶۱yahoo.com

*

۶۱ اسیابی افشین ۹۲۸۷۱۰۰۸   مهندسی صنایع

afshin_asiabialum.sharif.edu

*

۶۲ اشتهادی رضا ۹۲۸۷۱۰۱۷   مهندسی صنایع

reza_eshtehadiyahoo.com

*

۶۳ باقری لاله مسعود ۹۲۸۷۱۰۲۶   مهندسی صنایع

m_۸۶_۱۳۶۸yahoo.com

*

۶۴ بهارشاهی محمد ۹۲۸۷۱۰۳۵   مهندسی صنایع

m.baharshahiyahoo.com

*

۶۵ علیرضایی امین ۹۲۸۷۱۰۴۴   مهندسی صنایع

aminalirezaeiyahoo.com

*

۶۶ محمدنژادداریانی امین ۹۲۸۷۱۰۵۳   مهندسی صنایع

mohammadnejad.daryanigmail.com

*

۶۷ محقی حمید رضا ۹۲۸۷۱۰۶۲   مهندسی صنایع

r.moheghigmail.com

*

۶۸ ترکستانی سارا سادات ۹۲۸۷۱۰۷۱   مهندسی صنایع

storkestaniind.iust.ac.ir

*

 
۶۹ موکدی حمید ۹۲۸۷۱۰۹۸   مهندسی صنایع

hamid.moakedigmail.com

*

 

۷۰ محمدی زهرا ۹۲۸۷۱۱۰۷   مهندسی صنایع

zahra_mohammadi۶۵yahoo.com

*

۷۱ رستمی محمد ۹۲۸۷۱۱۱۶   مهندسی صنایع

m.rostami.iustgmail.com

*

 

۷۲ توکلی زانیانی مریم ۹۲۸۷۲۰۰۹   سیستم و بهره‌وری

maryam.tavakoliigmail.com

*

۷۳ حسین زاده محمدرضا ۹۲۸۷۲۰۱۸   سیستم و بهره‌وری

mrhzadehgmail.com

*

۷۴ حسین نژاد داود ۹۲۸۷۲۰۲۷   سیستم و بهره‌وری

dhoseinnejadyahoo.com

*

۷۵ مرتجی سید طه حسین ۹۲۸۷۲۰۳۶   سیستم و بهره‌وری

mortajiymail.com

*

 
۷۶ ملکی منصور ۹۲۸۷۲۰۴۵   سیستم و بهره‌وری

mansoor.maleki.enggmail.com

*

۷۷ طیران حجت ۹۲۸۷۲۰۵۴   سیستم و بهره‌وری

saeed_tayaranyahoo.com

*

۷۸ قمی اویلی مرتضی ۹۲۸۷۲۵۰۲   سیستم و بهره‌وری

morteza.ghomiyahoo.com

*

 

۷۹ ابراهیم زاده پیله رود امیر ۹۲۸۷۳۰۰۸   اقتصادی اجتماعی

amirebi۰۰۹۸gmail.com

*

 

۸۰ جوکار عباس ۹۲۸۷۳۰۱۷   اقتصادی اجتماعی

abbasjookar.۶۴gmail.com

*

۸۰ عرب مومنی محمدابادی مجتبی ۹۲۸۷۳۰۲۶   اقتصادی اجتماعی

mojtaba_mam_iutyahoo.com

*

۸۱ قدیمی محمد ۹۲۸۷۳۰۳۵   اقتصادی اجتماعی

m.ghadimimihanmail.com

*

۸۲ کلانتری درونکلا حامد ۹۲۸۷۳۰۴۴   اقتصادی اجتماعی

hamedkalantariind.iust.ac.ir

*

۸۳ فتحی پور فریبا ۹۲۸۷۳۰۵۳   اقتصادی اجتماعی

fariba.fathipourgmail.com

*

۸۴ بابایی سعیدابادی بهنام ۹۲۸۷۳۵۰۸   اقتصادی اجتماعی

behnam.babaei۶۴yahoo.com

*

۸۵ الهیاری سمیه ۹۳۸۷۲۰۰۹  سیستم و بهره‌وری

so.allahyarigmail.com

*

۸۶ نجات نیا مهدیس ۹۳۸۷۲۰۲۷  سیستم و بهره‌وری

m.nejatniayahoo.com

*

۸۷ غلامی زنجانی سیدمحمد ۹۳۸۷۲۰۱۸ سیستم و بهره وری

mohammadgholamiut.ac.ir

*

۸۸ زنگنه عرفان ۹۳۸۷۲۵۰۱  سیستم و بهره‌وری

e.zangenehlive.com

*

۸۹ مفیدنخیی الهام ۹۳۸۷۳۰۲۷ اقتصادی اجتماعی

elham_yassyyahoo.com

*

 

۹۰ اسمی زاده یلدا ۹۳۸۷۳۰۰۹ اقتصادی اجتماعی

y.esmizadegmail.com

*

۹۱ زمانی باجگانی حسن ۹۳۸۷۳۰۱۸ اقتصادی اجتماعی

hasanzamani۶۷yahoo.com

*

۹۲ هاشمی نژاد سیدعلی ۹۳۸۷۳۵۰۲ اقتصادی اجتماعی

sa.hasheminejadgmail.com

*

 
۹۳ پورسلطان لیلی ۹۳۸۷۱۰۱۸ مهندسی صنایع

l_poursoltanyahoo.com

*

۹۴ ندایی حور حسام ۹۳۸۷۱۰۴۵ مهندسی صنایع

hessam.nedaeigmail.com

*

۹۵ احمدی عباس ۹۳۸۷۱۰۰۹ مهندسی صنایع

a.ahmadiengineer.com

*

۹۶ رسولی محمد ۹۳۸۷۱۰۲۷ مهندسی صنایع

mhrsanagmail.com

*

۹۷ دهقانی برسیانی احسان ۹۳۸۷۱۰۵۴ مهندسی صنایع

ehsandehghanind.iust.ac.ir

 

*

۹۸ نوری مقدم بابک ۹۳۸۷۴۰۳۶ تجارت الکترونیک

babak_nouri۶۷live.com

*

۹۹ امینی ولاشانی محمد ۹۳۸۷۴۰۰۹ تجارت الکترونیک

m.amini۸۴gmail.com

*

 
۱۰۰ رازیان محمدرضا ۹۳۸۷۴۰۱۸ تجارت الکترونیک

razian.mrgmail.com

*

۱۰۱ خزایلی ساره ۹۴۸۷۲۰۰۱ مدیریت سیستم و بهره وری

khazaelisarehyahoo.com

*

۱۰۲ رستگار سعید ۹۴۸۷۲۰۱۹ مدیریت سیستم و بهره وری

saeed.rastegargmail.com

*

۱۰۳ رییسی وستگانی عباس ۹۴۸۷۲۰۲۸ مدیریت سیستم و بهره وری

reisi_abbasyahoo.com

*

۱۰۴ زراعتکارمقدم احمد ۹۴۸۷۲۰۳۷ مدیریت سیستم و بهره وری

zeraatkar.۳۲۳۸yahoo.com

*

۱۰۵ اولیایی آزاده ۹۴۸۷۳۰۰۹ مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

azadeh.oliyaeegmail.com

*

۱۰۶ دقیق روزیتا ۹۴۸۷۳۰۷۲ مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

rozitadaghighyahoo.com

*

۱۰۷ طاهرخانی کدخدایی احمد ۹۴۸۷۳۰۴۵ مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

ahmad.taherkhanigmail.com

*

۱۰۸ محمدی احمد ۹۴۸۷۳۰۵۴ مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

sandking۱۳۷۰yahoo.com

*

۱۰۹ شفیعیان محمدرضا ۹۴۸۷۳۰۲۷ مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

mr.shafeeiangmail.com

*

۱۱۰ صالحی شهرابی مهران ۹۴۸۷۳۰۳۶ مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

salehi_ieyahoo.com

*

۱۱۱ شالچی طوسی محمدامین ۹۴۸۷۳۰۶۳ مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

amin.shalchigmail.com

*

۱۱۲ قطره سامانی محمدرضا ۹۴۸۷۳۵۰۳ مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

m.r_samaniyahoo.com

*

۱۱۳ آتشفشان نوشین ۹۴۸۷۱۰۰۹ مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

n_atashfeshanyahoo.com

*

۱۱۴ اسماعیلی پریناز ۹۴۸۷۱۰۳۶ مهندسی صنایع

parinaz.smaeeliyahoo.com

*

۱۱۵ پیکانی پژمان ۹۴۸۷۱۰۴۵ مهندسی صنایع

pejman.peykaniyahoo.com

*

۱۱۶ فرخی اصل حامد ۹۴۸۷۱۰۹۹ مهندسی صنایع

hamed.farrokhiut.ac.ir

*

۱۱۷ حضرتی مرنگلو حسین ۹۴۸۷۱۰۵۴ مهندسی صنایع

hazratihossein۱۸gmail.com

*

۱۱۸ ادیب فر سعید ۹۴۸۷۱۰۲۷ مهندسی صنایع

saeed.adibfaryahoo.com

*

۱۱۹ نوربخش سیدمحمدهادی ۹۴۸۷۱۱۱۷ مهندسی صنایع

hd_noorbakhshyahoo.com

*

۱۲۰ صحیحی اسکویی سیدمیثاق ۹۴۸۷۱۰۸۱ مهندسی صنایع

misugh.sahihigmail.com

*

۱۲۱ احمدی علی ۹۴۸۷۱۰۱۸ مهندسی صنایع

a.ahmadi۷۰۷gmail.com

*

۱۲۲ خمسه علیرضا ۹۴۸۷۱۰۶۳ مهندسی صنایع

khamseh_msieyahoo.com

*

۱۲۳ رمضانخانی فرشاد ۹۴۸۷۱۰۷۲ مهندسی صنایع

f.ramezankhaniut.ac.ir

*

۱۲۴ لشگری محسن ۹۴۸۷۱۱۰۸ مهندسی صنایع

 

*

۱۲۵ اسمعیل نژاد تیمورآبادی بهمن ۹۴۸۷۱۱۳۵ مهندسی صنایع

bahman.ismailnezhadyahoo.com

*

۱۲۶ نمک شناس محمد ۹۴۸۷۱۱۲۶ مهندسی صنایع

m.n.shenaschmail.ir

*

۱۲۷ نصیرزاده الناز ۹۴۸۷۴۰۱۱ مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

elnaz.nasirzadehgmail.com

*

 
۱۲۸

غیاثی

حسام ۹۴۸۷۴۰۰۲ مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

ghiasihessamyahoo.com

*

۱۲۹

صمدپور

الهام ۹۵۸۷۱۰۵۱ مهندسی صنایع

samadpoor.elhamgmail.com

*

۱۳۰

نوع دوست

سارا ۹۵۸۷۱۰۶۹ مهندسی صنایع

sara_arezoo_nyahoo.com

*

۱۳۱

هاشمی

طاهره ۹۵۸۷۱۰۷۸ مهندسی صنایع

hashemi_۹۶۱yahoo.com

*

۱۳۲

صبوحی

فاطمه ۹۵۸۷۱۰۴۲ مهندسی صنایع

s_fatemeh_۳۳۵۹yahoo.com

*

۱۳۳

علامه

غراله ۹۵۸۷۱۱۱۴ مهندسی صنایع

gh.allamehstudent.alzahra.a.c.ir

*

۱۳۴

اصل نجفی

جواد ۹۵۸۷۱۰۰۶ مهندسی صنایع

javadaslnajafiut.ac.ir

*

۱۳۵

خنجرپناه

حسین ۹۵۸۷۱۰۱۵ مهندسی صنایع

h.khanjarpanahgmail.com

*

۱۳۶

رحمن زاده توت کله

سجاد ۹۵۸۷۱۰۲۴ مهندسی صنایع

sajjad.rahmanzadehgmail.com

*

۱۳۷

سیفی

سینا ۹۵۸۷۱۰۳۳ مهندسی صنایع

sina.seyfi۷۱gmail.com

*

۱۳۸

یحیائی

محسن ۹۵۸۷۱۰۸۷ مهندسی صنایع

mohsen.yahyayigmail.com

*

۱۳۹

محمدی

سیدعرفان ۹۵۸۷۱۱۰۵ مهندسی صنایع

s.erfanmohammadigmail.com

*

۱۴۰

اعظمی

عادل ۹۵۸۷۱۰۹۶ مهندسی صنایع

a_aazamiind.iust.ac.ir

*

۱۴۱ نبوره خدیجه ۹۶۸۷۱۰۹۷ مهندسی صنایع kh.nabourehgmail.com *

۱۴۲ حیدری آقداش راضیه ۹۶۸۷۱۰۲۵ مهندسی صنایع r_heidari۱۹۹۲yahoo.com *
۱۴۳ واعظی جزیی فرشته ۹۶۸۷۱۱۰۶ مهندسی صنایع f.vaezi.۹۲gmail.com *
۱۴۴ جوهری مریم ۹۶۸۷۱۱۳۳ مهندسی صنایع m_johariind.iust.ac.ir *
۱۴۵ ناصحی مقدم سعید ۹۶۸۷۱۰۸۸ مهندسی صنایع sanameedgmail.com *
۱۴۶ ملکی تبار محمدمهدی ۹۶۸۷۱۰۷۹ مهندسی صنایع mmmtabaryahoo.com *
۱۴۷ فکری مسعود ۹۶۸۷۱۰۵۲ مهندسی صنایع masoud.fekri۲۰۱۴gmail.com *
۱۴۸ کریمی مهدی ۹۶۸۷۱۰۶۱ مهندسی صنایع mahdiiustyahoo.com *
۱۴۹ محسنی شایان ۹۶۸۷۱۱۱۵ مهندسی صنایع shayan_mohseniiyahoo.com *
۱۵۰ عبدزاده ضیابری بهنام ۹۶۸۷۱۰۴۳ مهندسی صنایع behnamabdzadehgmail.com *
۱۵۱ تاجیک جواد ۹۶۸۷۱۰۰۷ مهندسی صنایع javadtajik۱۹۹۰gmail.com *
۱۵۲ حمید مجتبی ۹۶۸۷۱۰۱۶ مهندسی صنایع moj.hamid۶۶۹yahoo.com *
۱۵۳ عباسی مهران ۹۶۸۷۱۰۳۴ مهندسی صنایع mehran.abbasi۱۳۱gmail.com *
۱۵۴ دانش عسگری سمیه ۹۷۸۷۱۰۴۱ مهندسی صنایع

۱S۱.daneshyahoo.com

*
۱۵۵ نوری هرزویلی مینا ۹۷۸۷۱۰۶۸ مهندسی صنایع Mina۱۹۹۱۲۱yahoo.com *
۱۵۶ ابراهیمی سمیرا ۹۷۸۷۱۰۸۶ مهندسی صنایع ltsamira_ebrahimiind.iust.ac.ir *
۱۵۷ چراغی سارا ۹۷۸۷۱۰۷۷ مهندسی صنایع sara_cheraghiind.iust.ac.ir *
۱۵۸ ملکی رستاقی مهسا ۹۷۸۷۱۰۹۵ مهندسی صنایع Mahsamaleki۷۲gmail.com; *
۱۵۹ نامدار محمدرضا ۹۷۸۷۱۰۵۹ مهندسی صنایع namdar_mohammadrezaind.iust.ac.ir *
۱۶۰ باباویسی وحید ۹۷۸۷۱۰۰۵ مهندسی صنایع vahid_۱۱۱۰yahoo.com *
۱۶۱ پاپی علی ۹۷۸۷۱۰۱۴ مهندسی صنایع papimathhotmail.com *
۱۶۲ حیدرپور فرناز ۹۷۸۷۱۰۳۲ مهندسی صنایع farnazheidarpoor۲۵gmail.com *
۱۶۳ خان میرزایی سما ۹۷۸۷۱۵۲۳ مهندسی صنایع khanmirzaeesgmail.com *
۱۶۴ گیلانی لاریمی نیلوفر ۹۷۸۷۱۵۳۲ مهندسی صنایع niloofar.gilanigmail.com *
۱۶۵ حکمت فر مسعود ۹۷۸۷۱۵۱۴ مهندسی صنایع masoudhekmatfargmail.com *
۱۶۶ تیموری اشکان ۹۷۸۷۱۵۰۵ مهندسی صنایع teimouriashkangmail.com *
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.17528.47856.fa.html
برگشت به اصل مطلب