دانشکده مهندسی صنایع- معرفی گرایشها
معرفی گرایشها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 رشته های  دکتری:

1- مهندسی صنایع- صنایع

    
     2-مهندسی فنآوری اطلاعات - تجارت الکترونیک  

 • • • • • • • • • • • • •

گرایشهای کارشناسی ارشد:
1- مهندسی صنایع:

        AWT IMAGE مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
        AWT IMAGE مهندسی صنایع- مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی  (مهندسی صنایع- مهندسی 
             سیستم های کلان ورودی 96)
       AWT IMAGE مدیریت سیستم و بهره وری

       AWT IMAGE مهندسی صنایع- مهندسی لجستیک و زنجیره تأمین

      AWT IMAGE مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی 

    2- مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

  • • • • • • • • • • • • •

  کارشناسی (مهندسی صنایع)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=61.5765.6653.fa
برگشت به اصل مطلب