دانشکده مهندسی صنایع- دکتر سیدفرید قنادپور
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

" دکتر سیدفرید قنادپور "

دانشیار

عضو گروه مدیریت بهره‌وری و پروژه دانشکده مهندسی صنایع

Email : ghannadpour AT iust.ac.ir 

تلفن داخلی:  5015 - 7322
    «گوگل اسکولار »
آزمایشگاه مجازی

AWT IMAGE

 

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

دکترای مهندسی صنایع – سیستم و مدیریت بهره وری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ اخذ : 1392

• فوق لیسانس رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ اخذ : 1387

• لیسانس رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تاریخ اخذ : 1385

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی

  مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه

مدیریت حمل و نقل و زنجیره تامین

تصمیم گیری با عدم قطعیت و ارزیابی عملکرد

  مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

سوابق شغلی و مشارکت در طرحهای تحقیقاتی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت (سال 1395)

AWT IMAGE سایر سوابق آموزشی و پژوهشی:

از سال 1383 لغایت 1395

• دفتر مهندسی و نظارت شرکت قطارهای مسافری رجا:

   - تدوین فرآیندهای کاری واحد سیر و حرکت

   - مطالعات امکان­سنجی، طراحی و ساخت تعمیرگاههای ریلی

مشاور عالی بخش بهره­ برداری، دپو و تجهیزات دپو پروژه خط 2 قطار شهری مشهد (قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا )

• مدیر بازاریابی فروش بخش حمل و نقل ریلی گروه مپنا:

   - مطالعات بهره برداری خط 2 قطار شهری کرج

   - ارزیابی فنی و اقتصادی صادرات لکوموتیو به خارج از کشور

   - مطالعات استراژیک و بازاریابی بخش حمل و نقل ریلی

• مدیر پروژه مطالعه تدوین فرآیندهای کاری معاونت فنی شرکت رجا

• مدیر پروژه مکانیابی تعمیرگاههای سبک و سنگین واگن­های مسافری در شبکه حمل و نقل ریلی کشور

• مدیر فنی پروژه برآورد تقاضای حمل و نقل حومه ای – محلی تا افق 1404

سوابق تدریس دانشگاهی

مقطع کارشناسی:

- مدیریت و کنترل پروژه

- تحقیق در عملیات

- جبر خطی
مقطع کارشناسی ارشد:
- تئوری تصمیم گیری (روزانه، مجازی، پردیس)

- مهندسی و مدیریت بهره وری (روزانه، مجازی، پردیس)

- تصمیم گیری چند معیاره

- مدیریت سبد پروژه ها

دوره ها و سمینار های آموزشی و صنعتی:

- اصول اقتصادی در طرح های سرمایه گذاری

- اقتصاد مهندسی برای مدیران

- برنامه ریزی حمل و نقل (در قالب سمینار هم اندیشی)

- مدیریت و طراحی فرآیند های سازمانی

AWT IMAGEسوابق پژوهشی AWT IMAGE

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC )

-  Ghayoor, F.Ghannadpour, S.F.Imani, D.M , Bi-objective robust optimization for reliability-oriented power network planning by considering distributed generation effects: A case study in Iran, Sustainable Energy, Grids and Networks, 2021, 26, 100455.
 

- Ghannadpour, S.F.Zandieh, F.Esmaeili, F., Optimizing triple bottom-line objectives for sustainable health-care waste collection and routing by a self-adaptive evolutionary algorithm: A case study from tehran province in Iran, Journal of Cleaner Production, 2021, 287, 125010. 
 

Ghannadpour, S.F.Hoseini, A.R.Bagherpour, M.Ahmadi, E.,Appraising the triple bottom line utility of sustainable project portfolio selection using a novel multi-criteria house of portfolio, Environment, Development and Sustainability, 2021, 23(3), pp. 3396–3437.
 

- RezaHoseini, A.Noori, S., Ghannadpour, S.F., Integrated scheduling of suppliers and multi-project activities for green construction supply chains under uncertainty,Automation in Construction, 2021, 122, 103485.
 

-Rahmani Cherati, M.Haeri, A., Ghannadpour, S.F., Cryptocurrency direction forecasting using deep learning algorithms,Rahmani Cherati, M.Haeri, A.Ghannadpour, S.F.,Journal of Statistical Computation and Simulation, 2021.
 

- Hendiani, S.Sharifi, E.Bagherpour, M.Ghannadpour, S.F.,A multi-criteria sustainability assessment approach for energy systems using sustainability triple bottom line attributes and linguistic preferences, Environment, Development and Sustainability, 2020, 22(8), pp. 7771–7805.
 

-Ghannadpour, S.F.Zandiyeh, F.,An adapted multi-objective genetic algorithm for solving the cash in transit vehicle routing problem with vulnerability estimation for risk quantification,Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2020, 96, 103964.
 

- Hoseini, A.R.Ghannadpour, S.F.Ghamari, R.,Sustainable supplier selection by a new possibilistic hierarchical model in the context of Z-information,Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020, 11(11), pp. 4827–4853.
 

-RezaHoseini, A.Ghannadpour, S.F.Hemmati, M.,A comprehensive mathematical model for resource-constrained multi-objective project portfolio selection and scheduling considering sustainability and projects splitting, Journal of Cleaner Production, 2020, 269, 122073. 
 

- Ghannadpour, S.F., Zandiyeh, F., "A new game-theoretical multi-objective evolutionary approach for cash-in-transit vehicle routing problem with time windows (A Real life Case)", Applied Soft Computing, 2020.
 

- Ghannadpour, S.F., Reza Hosseini, A., Hemmati, M., "A comprehensive mathematical model for resource-constrained multi-objective project portfolio selection and scheduling considering sustainability and projects splitting", Journal of Cleaner Production, 2020 (In press).
 

- Ghannadpour, S.F., Reza Hosseini, A., Bagherpour, M., Ahmadi, E., "Appraising the triple bottom line utility of sustainable project portfolio selection using a novel multi-criteria house of portfolio", Environment, Development and Sustainability, 2020.
 

- Reza Hosseini, A., Ghannadpour, S.F., Ghamari, R., "Sustainable supplier selection by a new possibilistic hierarchical model in the context of Z-information", Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020.
 

- Ghannadpour, S.F., Zarrabi, A., "Multi-Objective heterogeneous vehicle routing and scheduling problem with energy minimizing", Swarm & Evolutionary Computation, 2019.
 

- Khanmohamadi, M., Bagheri, M., Ghannadpour, S.F., "A security vulnerability analysis model for dangerous goods transportation by rail - case study: Chlorine transportation in Texas - Illinois",Safety Science, 2018. 
 

- Ghannadpour, S.F., "Evolutionary approach for energy minimizing vehicle routing problem with time windows and customers' priority", International Journal of Transportation Engineering, 2019. 
 
-  Ghatreh Samani, M.R., Hosseini-Motlagh, S.M., Ghannadpour, S.F., "A multilateral perspective towards blood network design in an uncertain environment: Methodology and implementation", Computers & Industrial Engineering, 2019.
 
- Ghannadpour, S.F., Zandiyeh, F., "A multi-objective memetic algorithm for risk minimizing vehicle routing problem and scheduling problem", International Journal of Transportation Engineering, 2019
 
- Liu, P., Hendiani, S., Bagherpour, M., Ghannadpour, S.F., "Utility-Numbers Theory", IEEE Access, 2019.
 
  Ghannadpour, S.F., Rezahoseini, A., Noori, S., Yazdani, M., "Analyzing the influence of building information modeling (BIM) on construction project management areas of knowledge: using a hybrid FANP-FVIKOR approach", International Journal of Industrial Engineering & Production Research, 2019.  

- Ghannadpour, S.F., Noori, S., Tavakoli-Mogaddam, R., Ghoseiri, K., "A multi-objective dynamic vehicle routing problem with fuzzy time windows: model, solution and application", Applied Soft Computing, 2014.
 

- Hendiani, S., Sharifi, E., Bagherpour, M., Ghannadpour, S.F., "A multi-criteria sustainability assessment approach for energy systems using sustainability triple bottom line attributes and linguistic preferences", Environment, Development and Sustainability, 2019.
 

- Ghannadpour, S.F., Zandiyeh, F., "A game theory based vehicle routing problem with risk minimizing of valuable commodity transportation", Quarterly Journal of Transportation Engineering, 2019
 

 - Ghannadpour, S.F., Zarrabi, A., "The special application of vehicle routing problem with uncertainty travel times: locomotive routing problem", International Journal of Transportation Engineering, 2017.
 

- Reza Hosseini, A., Ghannadpour, S.F., Elmira, A., "Selection of Sustainable Supplier for Medical Centers with Data Envelopment Analysis (DEA) & Multi-Attributed Utility Theory (MAUT) Approaches", International Journal of Hospital Research, 2018.
 

- Jokar, M, Ghannadpour, S.F., Makui, A., "Fuzzy analytical network process logic for performance measurement system of e-learning centers of universities", Journal of Industrial and Systems Engineering, 2018.
 

- Rezahoseini, A., Noori, S., Ghannadpour, S.F., "Reducing rework and increasing the civil projects quality, through Total Quality Management (TQM), by using the concept of building information modeling (BIM)", Journal of Industrial and Systems Engineering, 2019. 
 

- Mohammadnazari, Z., Ghannadpour, S.F., "Employment of multi criteria decision making techniques and mathematical formulation for Construction of the sustainable hospital", International Journal of Hospital Research, 2018.
 

 - Ghannadpour, S.F., Noori, S., Tavakoli-Mogaddam, R., "multi-objective dynamic vehicle routing problem with fuzzy travel times and customers satisfaction in supply chain management", IEEE Transaction on Engineering Management, 2013.
 

 - Ghannadpour, S.F., Noori, S., Tavakoli-Mogaddam, R., "A multi-objective vehicle routing and scheduling problem with uncertainty in customers' request and priority", Journal of Combinatorial Optimization, 2014.
 

 - Ghoseiri, K., Ghannadpour, S.F., "Multi objective vehicle routing problem with time windows using goal programming and genetic algorithm",  Applied Soft Computing, 2010.
 

 - Ghoseiri, K., Ghannadpour, S.F., "A hybrid genetic algorithm for multi depot homogeneous locomotive assignment with time windows", Applied Soft Computing, 2010.

 - Ghoseiri, K., Ghannadpour, S.F., "Hybrid genetic algorithm for vehicle routing and scheduling problem",  Journal of Applied Science, 2009.
 

 - Jamili, A., Ghannadpour, S.F., Ghorshinezhad, M., "Train scheduling problem with consideration of paying constraint as an application of job shop scheduling problem", International Journal of Engineering, 2014.
 

 - Noori, S., Ghannadpour, S.F., "High level relay hybrid metaheuristic method for multi depot vehicle routing problem with time windows", Journal of Mathematical Modelingand Algorithms, 2012. 
 

 - Noori, S., Ghannadpour, S.F., "Locomotive assignment with train precedence using genetic algorithm", Journal of Industrial Engineering International, 2011.
 

 - Ghoseiri, K., Ghannadpour, S.F., "An efficient heuristic method for capacitated P-Median problem", Internatinal Journal of Management Science and Engineering Management, 2009.
 

 - Ghannadpour, S.F., Moradimanesh, R., "Utility function estimation of sustainable project selection using a hybrid approach of SBSC, ANP and UTASTAR (case study: SAIPA Co.)", Quarterly Journal of Transportation Engineering, 2018 (in press). 
 

- Rezahoseini, A., Noori, S., Ghannadpour, S.F., "Investigating the effects of building information modeling capabilities on knowledge management areas in the construction industry", Journal of Project Management, 2019. 
 

 • امین جمیلی، سید فرید قنادپور، محمدرضا قرشی نژاد، " محاسبه بافرهای زمانی با رویکرد فازی جهت جذب اختلالات در یک سیستم راه آهن درون شهری به همراه یک مطالعه موردی "، فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی حمل و نقل، 1393.
 • کیوان قصیری، سید فرید قنادپور، "مسیریابی لکوموتیوها در شبکه با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی"، مجله علمی پژوهشی حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل، 1386.      
 • مسعود یقینی، سید فرید قنادپور، "ارائه مدلی ابتکاری برای برنامه ریزی کار خدمه و پرسنل راه آهن"، مجله علمی پژوهشی حمل و نقل، پژوهشکده حمل و نقل، 1386.                                                                          

مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی

  • Ghannadpour, SF., Hooshfar, M., " Multi-objective vehicle routing problem with time windows and fuel consumption minimizing", 5th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2016), Rome, 2016.

  • Ghannadpour, SF., Hooshfar, M., "Multi-objective evolutionary method for dynamic vehicle routing and scheduling problem with customers' satisfaction level", 4th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES 2015), Lisbon, 2015.

  • Jamili, A., Ghannadpour, SF., Ghorshinezhad, M., " Optimization of train timetable stop-skipping patterns in urban railway operations", 14th International Conference on Railway Engineering Design and Optimization (COPMRAIL 2014), 24 - 26 June 2014, Italy, 2014.

  • Ghannadpour S.F., “Multi-Depot Vehicle Routing Problem with Time Windows Using Hybrid Metaheuristic Algorithm”,IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Hong Kong, 2012.

  • Ghoseiri K., Ghannadpour S.F., “Solving Capacitated P-Median Problem using Genetic Algorithm”, IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Singapore, 885-889, 2007.

  • Ghoseiri K., Ghannadpour S.F., “Locomotive Routing and Scheduling Problem with Fuzzy Time Windows”, Accepted in conference of Transportation Research board 2010, USA, 2010.

     
 •       زهرا قلعه امام قیسی، سید فرید قنادپور "ارائه رویکردی مبتنی بر استقرار کارکردهای کیفیت و فرآیند تحلیل شبکه برای انتخاب سبد پروژه ها (همراه با مطالعه موردی واقعی)"، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1397.
 •       مریم جوکار، سید فرید قنادپور، احمد ماکویی، "بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه ای برای اندازه گیری عملکرد آموزش الکترونیکی دانشگاه"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1396.
 •        محمد مهدوی مزده، سید فرید قنادپور، معصومه پورحبیب، " ارزیابی پایداری زنجیره تامین با روش تحلیل شبکه ای عدم قطعیت در شرایط ایده آل در صنعت خودرو"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1396.
 •       دانیال فرجی، سید فرید قنادپور، علی همتی، "تدوین و استراتژی های تامین ناوگان ریلی و ارزیابی و واولویت بندی آنها برای پیمانکاران EPC قطار شهری ها"، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، 1389.
 •        مریم کریمی، سیامک نوری، سید فرید قنادپور، "بهینه سازی چندهدفه سبد پروژه با رویکرد برنامه ریزی آرمانی استوار (با مطالعه موردی)"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1396.
 •        سیامک نوری، سید فرید قنادپور، وحیدرضا صادق پور، "بررسی دلایل تاخیرات پروژه های بزرگ صنعتی با بکارگیری دیمتل و تحلیل شبکه ای ANP"، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، 1396.
 •       حسین احسانی، سید فرید قنادپور، "شبیه سازی و تحلیل روش های بلاک بندی در سیستم سیگنالینگ بلاک ثابت و متحرک"، یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی، مرکز همایش های رازی، 1388.
 •       امید اوژدل نیا، دانیال فرجی و سید فرید قنادپور، "مطالعه فنی و اقتصادی امکان دوگانه سوز کردن لکوموتیوهای مانوری در ایران"، اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، 1388.
 •       مسعود یقینی، سید فرید قنادپور، سعید خدمتلو، "ارائه یک روش ابتکاری خوشه­بندی در داده­کاوی بااستفاده از الگوریتم ژنتیک و حل یک مطالعه موردی واقعی در صنعت حمل و نقل ریلی"، دومین کنفرانس داده­کاوی ایران، آبان­ماه 1387.
 •       کیوان قصیری، سید فرید قنادپور، محمد عسگری تهرانی، "جانمایی مراکز اورژانس در شبکه حمل و نقل شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران 1386.
 •       کیوان قصیری، سید فرید قنادپور، "مساله مسیریابی وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران 1386.
 •       سید فرید قنادپور، "جانمایی دپوهای تعمیرات و نگهداری لکوموتیوها در شبکه حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، سومین همایش دانشجویی حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.
 •       احمد میرآبادی، سید فرید قنادپور، محمد علی صندیدزاده، "شبیه سازی و تحلیل روش های بلاک بندی خطوط راه آهن در سیستم سیگنالینگ بلاک ثابت"، هشتمین همایش حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.

کتب منتشر شده

• مساله مسیریابی وسایل نقلیه همراه با پنجره زمانی (مبانی، روش­ها و پیشرفت­ها)  به همراه یک مطالعه موردی در صنعت حمل و نقل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، سال 1389.

داور ژورنالهای معتبر

از سال 1391 تاکنون

Applied Soft Computing

IEEE - Transaction on engineering management

Journal of Mathematical Modelling andAlgorithms

Swarm and Evolutionary Computation

IMA Journal of Management mathematics

Iranian Journal of Science & Technology, Transactions of Electrical Engineering

International Journal of Production Research

• ژورنال مهندسی صنایع - دانشگاه تهران

• ژورنال مهندسی صنایع - دانشگاه یزد

ثبت اختراع

• سیستم شناور و سیار با قابلیت تولید برق از امواج دریا با چرخ دنده هرزگرد یکطرفه در سال 1388 (کشوری)

افتخارات کسب شده

1- کسب عنوان استاد جوان برتر آموزشی در دانشگاه در سال 1399
2- کسب رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد با معدل کل 82/18 در سال 1388

2- کسب رتبه اول در دوره کارشناسی با معدل کل 18/18 در سال 1385

7- انجام بیش از ده ها طرح تحقیقاتی و اجرایی در صنعت حمل و نقل

8- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علم و صنعت ایران

9- کسب عنوان دانش آموخته ممتاز دانشکده راه آهن در 15 سال اخیر

10- دریافت هدیه و تقدیرنامه در پنج دوره متوالی همایش نشست با نخبگان به عنوان برترین دانشجوی ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران

11- تقدیر در پنج دوره متوالی در مراسم سالانه تقدیر از دانشجویان ممتاز دانشگاه علم و صنعت به عنوان دانشجوی رتبه اول

12- Hottest paper مجله Elsevier در سال 2010

"برگشت به فهرست اعضای هیات علمی"

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.17303.46640.fa.html
برگشت به اصل مطلب