دانشکده مهندسی صنایع- دانشجویان ممتاز
دانشجویان ممتاز نیمسال اول 87-86 تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

دانشجویان برگزیده آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 87-86

گرایش

 مشخصات

صنایع  AWT IMAGE

رضا رمضانیان

9 واحد

معدل 05/19

مدیریت سیستم و بهره‌وری

AWT IMAGE 

حسین یاوریان

9 واحد

معدل 66/17

سیستمهای اقتصادی اجتماعی AWT IMAGE 

علی نجمی

12 واحد

معدل 27/19

مدیریت اجرایی  AWT IMAGE

مجتبی شفاعی

10 واحد

معدل 6/18

دانشجویان برگزیده آموزشی در مقطع دکتری نیمسال اول 87-86

گرایش

 مشخصات

صنایع AWT IMAGE 

سعید یعقوبی

6 واحد

معدل 20

سیستمهای اقتصادی اجتماعی  AWT IMAGE

هاشم عمرانی

6 واحد

معدل 75/18

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.5322.6121.fa.html
برگشت به اصل مطلب