دانشکده مهندسی صنایع- معرفی مرکز
معرفی مرکز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  معرفی مرکز :

       تاریخچه

       امکانات

       قوانین و سیاست ها  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.15550.41857.fa.html
برگشت به اصل مطلب