دانشکده مهندسی صنایع- خدمات
خدمات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE  خدمات :

با توجه به نقش موثر فناوری اطلاعات در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات، دانشکده با هدف افزایش استفاده بهینه از این فناوری، زیرساخت های مناسب برای توسعه و بکارگیری آن را فراهم نموده اند.

بر اساس وظایف فعلی، مهمترین مخاطبین مرکز کامپیوتر شامل گروههای ذیل می باشند:

الف- اساتید

ب- دانشجویان

ج- کارکنان و بخش های دیگر دانشکده

خدمات شامل:

       پشتیبانی

       رزرو سایت آموزشی      

       نرم افزار :- عمومی - تخصصی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.15551.41858.fa.html
برگشت به اصل مطلب