دانشکده مهندسی صنایع- اسامی دانشجویان دکتری پردیس
اسامی دانشجویان دکتری پردیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

« اسامی دانشجویان دکتری پردیس»

ردیف

نام خانوادگی

  نام

  شماره دانشجویی   گرایش   email

وضعیت دانشجویان

فارغ التحصیل در حال تحصیل
1 نصیری محمدرضا 92872811 مدیریت سیستم و بهره وری mrn1979yahoo.com *
2 مرادی یزدان 92872802 مدیریت سیستم و بهره وری yazdan142yahoo.com *  
3 سید جیفرودی سید عزیز 92871808 مهندسی صنایع jifroudi2000yahoo.com *
4 بایرام زاده سمیرا 92873802 مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی samira_bairamzadehyahoo.com *  
5 جهانی احسان 92873811 مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی e.jahani.iegmail.com *
6 جعفری دودران علیرضا 93872801 مدیریت سیستم و بهره وری *
7 مهدی نظر مقداد 93872819 مدیریت سیستم و بهره وری me.mahdingmail.com *
8 علیزاده الیزئی زهره 93871828 مهندسی صنایع z.alizadehelizeeyahoo.com *
9 پرهیزکاری مرتضی 93871801 مهندسی صنایع morteza.parhizkariyahoo.com *
10 کرم پورحقیقی علی 93873801 سیستمهای اقتصادی اجتماعی ali.karampooryahoo.com *
11 کهرام فر علی 94872819 مدیریت سیستم و بهره وری kahram_ayahoo.com *
12 خالدان سیاوش 94872801 مدیریت سیستم و بهره وری siyavash Khaledanyahoo.com *
13 امین زاده گوهرریزی بابک 95871806 مهندسی صنایع *
14 هادی دوست زهرا 95871815 مهندسی صنایع zahra_hadidostyahoo.com *
15 فریدونیان فرناز 97871808 مهندسی صنایع fereidoonian80yahoo.com *

  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.17529.47860.fa.html
برگشت به اصل مطلب