دانشکده مهندسی صنایع- فرم آموزش کارشناسی ارشد
فرم آموزش مقطع کارشناسی ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/5 | 

 فرم های مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد:

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.19255.63594.fa.html
برگشت به اصل مطلب