دانشکده مهندسی صنایع- مصوبات شورای دانشگاه(دکتری)
مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه درخصوص دوره دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 1- آزمون جامع دکتری: بر اساس دستورالعمل اجرایی آزمون جامع دکتری مصوب 19/12/1375 شورای عالی برنامه ریزی، دانشجویی که دروس مرحله آموزشی دوره را با موفقیت به پایان برساند باید در یک آزمون جامع که به صورت کتبی و شفاهی باید در یک آزمون جامع که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می?گردد شرکت کند. هدف از برگزاری آزمون جامع عبارت است از: کسب اطمینان از قابلیتهای علمی دانشجویان، توانایی برخورد اصولی با مسائل و داشتن روحیه علمی و برخورداری از قوه ابتکار و قابلیت های پژوهشی. بر اساس دستورالعمل فوق الذکر دانشجو موظف است پس از اتمام مرحله آموزشی در اولین آزمون جامع که توسط دانشگاه برگزار می شود شرکت کند و در صورت عدم آمادگی، درخواستی برای تمدید مهلت شرکت در آزمون با دلایل موجه و یا تائید استاد راهنما به شور از تحصیلات تکمیلی گروه یا دانشکده ارائه نماید. شورای مذکور می تواند زمان شرکت دانشجو در آزمون جامع را حداکثر برای یک نیمسال به تعویق اندازد. دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون جامع در دانشگاه علم و صنعت ایران به شرح زیرمی?باشد:

1-1- امتحان جامع دکتری دو بار در سال در ماههای اردیبهشت و آبان برگزار می شود.

1-2- دانشجویانی که کلیه دروس آموزشی خود را با موفقیت به انجام رسانده و گواهی زبان انگلیسی را با حداقل امتیاز 500 تافل یا 50 آزمون MCHE ارائه داده باشند، مجاز به شرکت در امتحان جامع دکتری هستند.

1-3- دانشجوی واجد شرایط موظف است حداقل 2 ماه قبل از امتحان جامع از طریق استاد راهنما و تائید معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده، آمادگی خود را کتباً به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام نماید که این حوزه حداکثر ظرف مدت 10 روز شرایط عمومی و آموزشی دانشجو را بررسی کرده و نتیجه را کتباً به تحصیلات تکمیلی دانکشده اعلام می نماید.

1-4- امتحان جامع زیر نظر شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده توسط هیاتی مرکب از حداقل 5 عضو هیات علمی (استاد راهنما، حداقل یک دانشیار یا استاد و سه عضو هیات علمی دیگر که حداقل دارای مرتبه استادیاری وسابقه سه دوره فعالیت در کارشناسی ارشد باشند ) انجام می شود.

 1-5- امتحان جامع کتبی از محتویات درسهای تحصیلات تکمیلی دانشجو شامل درسهای اصلی و فرعی که توسط تکمیلی دانشجو شامل درسهای اصلی و فرعی که توسط استاد راهنما به هیات برگزارکننده امتحان جهت اصلاح و تائید پیشنهاد می شود. ضریب وزنی امتحان کتبی 60درصد و حداقل نمره برای مشارکت در امتحان جامع شفاهی 14 از 20 می باشد.

 1-6- میانگین کل نمرات امتحان جامع نباید کمتر از 15 باشد. در صورت عدم موفقیت در اولین امتحان جامع، امتحان مجدد برای فقط یکبار دیگر در اولین زمان برگزاری امتحان جامع بعدی انجام خواهد گرفت.

 1-7- نتایج امتحان جامع و صورتجلسه مربوطه می بایست حداکثر یک ماه پس از برگزاری امتحان از طریق تحصیلات تکمیلی دانشکده به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال و این حوزه حداکثر ظرف یک هفته قبولی یا عدم قبولی دانشجو را به وی اعلام نماید.

 2- چنانچه دانشجوی دکتری مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد خود را در یک دانشگاه انگلیسی زبان مورد تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی دریافت کرده باشد، از گذراندن آزمون MCHE معاف است.

 3- شرایط فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری به شرح ذیل می باشد:

الف) دانشجویان دکتری برای فارغ التحصیلی خود باید دو مقاله پذیرفته شده در مجلات معتبر پژوهشی ارائه نمایند.

 تبصره: صدور مجوز دفاع نهایی برای دانشجویان ورودی های 77 به بعد پذیرش دو مقاله می باشد.

ب) در مواقع استثنائی دانشکده ها اختیار دارند به جای یکی از دو مقاله مجله، دو مقاله کنفرانس بین?المللی معتبر را جایگزین نمایند. تبصره: اعتبار کنفرانس بین المللی در کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه تعیین می?شود.

 ج) در تمام مقالات موردنظر باید نام دانشجوی دکتری به همراه نام استاد راهنمای وی باشد.

 د) مقاله ای از دانشجو جهت اعلام فارغ التحصیلی پذیرفته می شود که استاد راهنمای وی سردبیر یا عضو هیات تحریریه مجله ای که مقاله، پذیرفته موردنظر در آن چاپ شده، نباشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5349.5890.fa.html
برگشت به اصل مطلب